Biz Kimiz?

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde bulunan Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, çevre yönetimi ve teknolojileri ile temiz üretim alanındaki gereksinimleri karşılamak üzere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetleri yaparak bilgi ve teknoloji üretmekte, birikimlerini toplumun hizmetine sunmaktadır.

Enstitü çalışma alanları beş stratejik iş birimi (SİB) arasında dağılmaktadır: Su ve Atıksu Yönetimi, Deniz ve İç sular, Hava Kalitesi Yönetimi, Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Temiz Üretim.

Su ve Atıksu Yönetimi Stratejik İş Birimi altında bütünleşik havza yönetimi, yer altı suları, yüzey suları ve alternatif su kaynakları yönetimi, toprak kirliliği ile su kaynaklarının İlişkilendirilmesi ve modellenmesi, klasik ve ileri arıtma teknolojileri uygulamaları ve geliştirilmesi, doğal arıtma yöntemleri ve sürdürülebilir atıksu yöntemi, yerinde arıtma uygulamaları, suyun geri kazanım ve yeniden kullanımı konuları çalışılmaktadır.

Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Stratejik İş Birimi altında katı ve tehlikeli atık karakterizasyonu, azaltımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafı ile çevresel risk değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Hava Kalitesi Yönetimi Stratejik İş Birimi altında baca gazı karakterizasyonu, bölgesel emisyon envanteri, hava kalitesi izleme, dağılım modellemesi, koku kirliliği çalışmalarının yanı sıra iklim değişikliği ve gürültü yönetimi konularında da çalışmalar sürdürülmektedir.

Deniz ve İç Sular Araştırmaları Stratejik İş Birimi altında ise deniz ve göl bilimleri, kıyı ve deniz alanları yönetimi, denizcilik faaliyetlerinin yönetimi, CBS, geomatik ve uzaktan algılama konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Enstitü, temiz üretim alanında ulusal odak noktası olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda, sanayicilere hizmet veren kişi ve kurumların kapasitesini geliştirmeye,  güncel temiz üretim teknolojileri, sektörel bazda en iyi uygulamalar ve referansların paydaşlara tanıtımına yönelik eğitim ve koordinasyon programları düzenlenmektedir. Ayrıca, olanak değerlendirmesi, yaşam döngüsü değerlendirme (LCA), eko-tasarım, enerji verimliliği uygulamalarında uzman kuruluş ve konuyla ilgili dış uzmanlardan oluşan ağ yapısını koordine etmektedir.

Enstitü, 500 grostonluk 42 metre uzunluğunda ve 10 m genişliğinde R/V TÜBİTAK MARMARA isimli modern bir araştırma gemisine de sahiptir. Ayrıca Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ekibi, enstitü bünyesindeki tüm stratejik iş birimlerine destek vermektedir.

Konusunda uzman araştırmacı bilim insanlarının oluşturduğu insan gücü, yüksek teknolojisi ve geniş kapsamlı hizmet veren Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, çalışmalarını, 2002 yılında DAR/DAP, 2010 yılı itibariyle EN ISO/IEC 17025:2000 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardına göre akredite edilmiş laboratuarlarda gerçekleştirmektedir. Bu gün gelinen noktada laboratuar akredite parametre sayısı 276’dır.

Ayrıca gerçekleştirdiği proje ve endüstriyel hizmet çalışmalarında müşteri odaklılık ile kalite en fazla önem verdiği değerlerdir. Bunun bir sonucu olarak 2001 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri alınmıştır.

-A +A