Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Numune Kabul Şartları

Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ’ ni almıştır.                  

NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ

 • Su ve atıksu numuneleri en az 1litre, en fazla 10 litre olarak temiz (kullanılmamış) plastik bidon, cam kavanoza alınmalıdır.
 • Mümkün ise, kabın ağzı kapak ile numune arasında hava kalmayacak şekilde kapatılmalıdır. Ulaşım sırasında çalkalanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Yağ ve gres analizi yapılacak numuneler,1litrelik cam kavanoz ile, herhangi bir aktarma kabı kullanılmaksızın kaynağından doğrudan alınmalıdır.
 • Arıtma çamuru ve toprak numuneleri 1kg temiz plastik torba, ağzı geniş plastik bidon veya cam kavanoza alınmalıdır.
 • Arıtma çamuru numuneleri filtre presten geçirilmiş kek kıvamında olmalıdır.
 • Bakteriyolojik analizler toplam koliform ve fekal koliform analizi için numune alma noktası (musluk, boru ucu) alkol ile steril  hale getirilmelidir. Numuneler, steril kaba, kabın altından tutularak, su 10-15 dakika akıtıldıktan sonra direkt olarak alınmalıdır ve 6 saat içerisinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
 • Atık yağ numuneleri bulundukları kabın içinden en az 5 değişik noktadan (farklı derinlik) kompozit olarak cam veya plastik kaba en az 500 ml olacak şekilde alınmalıdır.
 • Steril kaba alınmadan gönderilen bakteriyolojik analiz numuneleri kabul edilmez.
 • İçme suyu ambalajları hariç, daha önce başka bir amaçla kullanılmış yıpranmış ambalajlara, gıda ambalajlarına, meşrubat şişelerine alınmış temiz su ve atıksu numuneleri kabul edilmez.

Numune Alma: Yetkili kuruluşlardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirdiği kuruluşlardan) deşarj izni almak üzere yapılan analizlerde numunelerin yönetmelik gereği Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü personeli veya Çevre İl Müdürlüğü elemanları tarafından alınması gerekmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda Su ve Atıksu Laboratuvarı sorumluları ile irtibata geçerek alınacak numunenin özelliğine göre numune alma esasları hakkında bilgi alınması gerekmektedir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği (AYY) EK-3 analizlerine yönelik yapılacak başvurularda web sayfamızda yer alan “TÜBİTAM MAM Başvuru Dilekçesi” ile birlikte “Atık Yönetimi Yönetmeliği (AYY) EK-3 Analizleri Başvurusu İçin Numune Bilgi Formu” nun da doldurulup tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Karar Kuralı: Karar Kuralı, belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuraldır. Yasal otorite, kanunlar yada müşterinin aksi talebi olmadığı sürece laboratuvarımız tarafından uygunluk değerlendirme kararlarında, ölçüm belirsizliği ve güven düzeyini göz önünde bulundurmaksızın analiz sonucunun belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk veya aykırılık kararı verilir.

Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, analiz sonuçlarının ölçüm belirsizliği ve güven düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesini talep ediyorsanız ilgili laboratuvar ile  iletişime geçiniz.

Bilgi İçin E-posta: enerji.analiz@ tubitak.gov.tr
                               Tel : 0262 677 21 93
   

Su ve Atıksu Laboratuvarı

NUMUNE ALINMASI                                                                                                                                 

Ç1

Anlık numune*

250 TL

Ç2

İki saatlik numune*

325 TL

Ç3

Yirmi dört saatlik numune

440 TL

NUMUNE HAZIRLAMA

Ç4

Ekstraksiyon * (TS EN 12457 - 4) (Katı atık numunelerinde eluate hazırlama)

385 TL

Ç5

Metal numuneleri için ön işlem (numune başına) (Yaş yakma yöntemi)

165 TL

Ç6

Katı numuneler için kırma, öğütme, eleme (numune başına)

50 TL

Ç7

Metal numuneleri için ön işlem * (Mikrodalga fırın parçalama) (SM- 3030)

165 TL

FİZİKSEL ANALİZLER

Ç8

İletkenlik* (2510 B)

50 TL

Ç9

Bulanıklık* (Nefelometrik Metod) (SM 2130 B)

50 TL

Ç10

Koku, tat, tortu

50 TL

Ç12

Toplam katı * (SM- 2540 B)

95 TL

Ç13

Askıda katı madde* (SM 2540 D Gravimetrik)

95 TL

Ç14

Uçucu askıda katı madde (SM- 2540 B Gravimetrik)

95 TL

Ç15

Çözünmüş madde * (SM- 2540 C Gravimetrik)

95 TL

Ç16

Çökebilen madde (SM- 2540 F Hacimsel)

45 TL

Ç170

Kızdırma Kaybı* (Arıtma çamurunda) (TS EN 12879)                                                                               

95 TL

Ç390

Katı örneklerde Nem / Kuru madde (%) TS 9546 EN 12880

95 TL

KİMYASAL ANALİZLER

Ç17

pH* (SM 4500- H+ B elektrometrik)

50 TL

Ç18

Çözünmüş oksijen (SM- 4500- O H Optik Prob Metodu)

50 TL

Ç19

Renk* (SM-2120 C Spektrofotometrik)

120 TL

Ç20

Alkalinite (SM-2320 B Titrasyon)

120 TL

Ç22

Toplam sertlik (SM- 2340 C EDTA Titrimetrik)

60 TL

Ç23

Serbest klor * (SM- 4500-Cl F DPD Titrimetrik)

120 TL

Ç25

Sülfür* (SM- 4500-S= F İyodometrik)

120 TL

Ç27

Sülfit* (SM- 4500 SO3= B İyodometrik)

120 TL

Ç28

Toplam kjeldahl azotu * (SM 4500- NorgB)

230 TL

Ç28-1

Toplam organik azot * (SM-4500- NorgB+4500 NH3 B,C)

310 TL

Ç29

Amonyum azotu* (SM 4500 NH3 B, C distilasyon+ titrimetrik)          

230 TL

Ç32

Toplam azot (SM-4500- Norg. B+SM-4110 B İyon Krom)

310 TL

Ç33

Toplam fosfor * (kalay klorür metodu ile) (SM 4500 P B, 4500 P, D- NorgB )

140 TL

Ç36

Fenol * (direk fotometrik metod ile) (SM 553B, 5530 D)

265 TL

Ç37

Bor (SM- 4500 C Karmin)

120 TL

Ç38

Deterjan * (SM- 5540 C Anyonik Yüzeyaktif Maddeler (MBAS))

220 TL

Ç39

Yağ ve gres (kısmi gravimetrik)*  ASTM D 7066 – 04)

300 TL

Ç41

Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5) (SM- 5210 B 5 Günlük)

190 TL

Ç42

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)* (SM  5220B açık refluks)

220 TL

Ç43

Kimyasal oksijen ihtiyacı (tuzlu suda)

265 TL

Ç44

Sodyum absorbans oranı* (4 element; Na, Ca,Mg, K EPA 6020 B)

350 TL

Ç45

Permanganat indeksi (TS 6288, EN ISO 8467)

90 TL

Ç46

Serbest karbondioksit (SM-4500 –CO2 D Alkaliniteden hes.)

120 TL

Ç47

Toplam karbondioksit (SM-4500 –CO2 D Alkaliniteden hes.)

120 TL

Ç343

Krom+6 (SM-3500-CrB.kolorimetrik)

120 TL

       
 

SUDA ALETLİ ANALİZLER

Ç40

Hidrokarbonlar * (FTIR spektrometresi) (ASTM D 7066-04)

365 TL

Ç50

Toplam organik karbon (TOK)* (SM 5310 B)

130 TL

Ç52

UV spektrofotometre ile hazır kit testleri

(parametre başına; S2-, SO42-, P, NO3-, B, Cr6+, Cl-, CN-, NO2-, KOI, F-, Fenol)

120 TL

Ç53

Metal analizleri (parametre başına)                                

ICP-MS* (EPA Method 6020 B), ICP - OES (EN ISO 11885)

120 TL

Ç55

AFS (Atomik Floresans Spektrometri) ile Cıva* Tayini (TS EN ISO 17852)

Katı ve sıvılarda doğrudan civa analizi * (EPA 7473)               

120 TL

Ç57

İyon kromatografisi * (4110 B iyon kromatografi)

(parametre başına; SO42-, PO4, NO3-, Br, NO2-, Cl-, F,BrO3 )

120 TL

Ç58

Yağ-gres (FTIR spektrometresi) * (ASTM D 7066-04)

300 TL

Ç146

Katı numunede toplam organik karbon (TOK)* (TS EN 15936)

130 TL

Ç147

Toplam halojenler * (atıkyağda)                                                 

370 TL

Ç171

Halojenler * (Cl-, Br-, F-; atıkyağda/parametre başına)

120 TL

Ç160

İyon selektif cihazı ile anyon analizi * (Orion) (Cl-, F- )       

120 TL

Ç302

Katı örneklerde mineral yağ analizi (C10 – C40) * (EN 14039)

760 TL

Ç303

Sıvı örneklerde mineral yağ analizi (ISO 9377-2)

660 TL

Ç349

Metal taraması (kantitatif analiz)

450 TL

Ç354

Toplam azot *  (SM 4500-P J Persülfat Metodu)

310 TL

Ç355

Toplam fosfor *  (SM 4500-P J Persülfat Metodu)

140 TL

Ç356

Amonyum azotu * (SM 4500-NH3 H Akış Enjeksiyon)

230 TL

Ç357

Nitrat/nitrat azotu * (SM 4500-NO3- I kadmiyum indirgeme akış enjeksiyon metodu)

120 TL

Ç358

Fosfat/fosfat fosforu *  (SM 4500-P:G Akış Enjeksiyon)             

120 TL

Ç369

Serbest siyanür analizi * (ISO 14403-1 Akış Enjeksiyon)

135 TL

Ç369-1

Katılarda serbest siyanür analizi * (ISO 17380 Akış Enjeksiyon)

 135 TL

Ç370

Toplam siyanür analizi * (ISO 14403-1 Akış Enjeksiyon)

210 TL

Ç370-1

Katılarda toplam siyanür analizi * (ISO 17380 Akış Enjeksiyon)

210 TL

BS 6920-TEK SICAKLIKTA YAPILAN TESTLER

Ç394

Koku - Tat -BS 6920-2.2

900 TL

Ç395

Renk - Bulanıklık -BS 6920-2.3

760 TL

Ç396

Sucul mikroorganizma büyümesi -BS 6920-2.4

4.400 TL

Ç397

Metal ekstraksiyonu- BS 6920-2.6

1.350 TL

Ç398

Migrasyon testi -TS EN 15768, BS EN 12873

5.300 TL

BS 6920-İKİ SICAKLIKTA YAPILAN TESTLER

Ç399

Koku-Tat -BS 6920-2.2

1.600 TL

Ç396

Sucul mikroorganizma büyümesi -BS 6920-2.4

4.400 TL

Ç400

Renk-Bulanıklık -BS 6920-2.3

1.300 TL

Ç401

Metal ekstraksiyonu- BS 6920-2.6

2.200 TL

Ç402

Migrasyon testi -TS EN 15768, BS EN 12873

6.875 TL

BİYOLOJİK ANALİZLER

Ç61

Balık biyodeneyi

220 TL

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerinin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. 

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Hava Kirliliği ve Kontrolü Laboratuvarları

TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 şartlarına uygun olarak akredite edilmiştir. TS EN 14181 metodu ve

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

Genel Koşullar: Kaynak sayısına bağlı olarak müşteriyle yapılacak görüşmeler sonucunda ölçüm ücretlerinde ayrıca fiyatlandırma yapılabilecektir.

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ (emisyon kaynağı başına)

Ç53

Metal analizleri (parametre başına) ICP-MS* (EPA Metod 6020A 2007), ICP - OES (EPA  200.7)

 

120 TL

Ç57

İyon kromatografisi *(4110 B iyon kromatografi)

(parametre başına; SO42-, PO4, NO3-, Br, NO2-, Cl-, F,BrO3* )

120 TL

Ç64

Yanma gazları tayini (SO2,CO,O2,NOx) (TS ISO 7935*,TS ISO 12039*,EPA CTM 022*)

650 TL

Ç65

Uçucu organikler tayini (VOC) (EPA 320*, EPA 18*, TS EN 13649* )                                   

 1.600 TL

Ç66

Ağır metal örneklemesi (EPA 29*, EN 14385*)

 900 TL

Ç67

Sabit kaynaklarda halojen örneklemesi (EPA 26*,EPA 26A*, ISO 15713*,TS EN 1911-1,2,3*)

 1.000 TL

Ç68

Sabit kaynaklarda amonyak (NH3) tayini * (EPA CTM-022)

 1000 TL

Ç69

Sabit kaynaklarda SO2  ve H2SO4(SO3) tayini (EPA 8*)

1.000 TL

Ç71

Toz (EPA 17*, EPA 5*, TS ISO 9096*, TS EN 13284-1*)                                                       

900 TL

Ç74

Termik santral (Toz, yanma gazları, halojenler-kanal bazında)

(EPA 17*, TS ISO 7935*, TS ISO 12039*,  EPA CTM 022*, EPA 26*, ISO 15713*)

5.000 TL

Ç75

Toz veya gaz performans testi (kanal bazında)

(EPA 17*, TS ISO 7935*, TS ISO 12039*, EPA CTM 022*)

5.000 TL

Ç76

Sabit kaynaklarda dioksin/furan kütle derişimlerinin örneklemesi  (TS EN 1948-1*)

3.600 TL

Ç119

Sabit kaynaklarda Dioksin /Furan analizi * (TS EN 1948-3-2006 GC-HRMS Metodu) / Kaynak Başına (3 numune +1 Şahit)                                                                                                          

6.200 TL

Ç151

Sabit kaynaklarda PAH örneklemesi (TS ISO 11338-1*)

3.600 TL

Ç157

Toplam organik karbon (EPA 25A*, TS EN 12619*, TS EN 13526* )

1.600 TL

Ç158

 

Deneme yakması ölçümleri

(TS ISO 7935*, TS ISO 12039*,  EPA CTM 022*,TS ISO 9096*, EPA 5*, TS ISO 11338-1*,          TS ISO 11338-2, EPA 29*, TS EN 1948-1,2,3*, EPA 6020A*, EPA 26*, EPA 25A*)

15.000 TL

Ç166

Gemi ana makine veya jeneratörü emisyon ölçümü

5.000 TL

Ç173

Koku emisyonu ölçümleri (EN 13725*)

1.500 TL

Ç339

Sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kontrolü (EN 14790*, EN 14791*, EN 14792*, EN 15058*, TS EN 13284-1*, TS ISO 9096*, TS EN 12619*, TS EN 13526*, ISO 15713*, TS EN 1911*, TS ISO 10780*, EN 14789*)

Fiyat başvurunun/örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç333

Kütle bilançosu yöntemiyle uçucu organik bileşik emisyonları hesabı raporu hazırlanması 

6.000 TL/tesis

Ç334

Sabit kaynak emisyonlarında PAH analizi* (Poli Aromatik Hidrokarbonlar)

(ISO 11338-2) Kaynak Başına (3 numune +1 Şahit)

2.000 TL

Ç311

Sabit kaynaklarda formaldehit tayini (EPA 316*, EPA 323*)

1.000 TL

İMİSYON (HAVA KALİTESİ) ÖLÇÜMLERİ (NOKTA) VE MODELLEME

Ç53

Çöken tozda ve PM10 içerisinde ağır metal analizleri (parametre başına)

(EPA 6020A*, EN 14902*, VDI 2267 Part-1, 15, 16*)

Metal Analizleri (parametre başına) ICP-MS*  (EPA Method 6020 B),ICP - OES (EN ISO 11885)

120 TL

Ç77

Partiküler madde (PM10) (TS ISO 10473* )

12.500 TL/ay

Ç78

Kükürt dioksit (SO2) (TS ISO/FDIS 10498* )

12.500 TL/ay

Ç79

Azot oksitler (NOX) (EN 14211)

12.500 TL/ay

Ç80

Uçucu organikler (VOC) (EPA TO-1)

12.500 TL/ay

Ç81

Karbon monoksit (CO) (TS 11959 ISO 4224* )

12.500 TL/ay

Ç83

Ozon (O3) (EN 14625)

12.500 TL/ay

Ç84

Baca gazı dağılım modellemesi (tesis başına)

3.500 TL

Ç89

Çöken toz ölçümü (TS 2341*)

1.650 TL

Ç99

PAH analizi

1.100 TL

Ç174

PM10/PM2.5 örneklemesi (TS EN 12341*)

900 TL/gün

Ç175

PAH örneklemesi (EPA TO-13A)

900 TL/gün

Ç312

CALPUFF ile dağılım modellemesi (tesis başına)

7.500 TL/parametre

Ç313

Baca dışı kaynaklı emisyonun kütlesel debisinin tespiti

600 TL/gün

İMİSYONLAR İÇİN PASİF ÖRNEKLEYİCİLER (1 NOKTA)

Ç90

Pasif örnekleyicilerle gazların (SO2, NO2,O3, HF, HCl, H2S, NH3) tayini (EN 13528-1,2,3*)

400 TL

Ç314

Pasif örnekleyicilerle BTEX tayini (EN 13528-1,2,3*)

500 TL

Ç413

Pasif örnekleyiciler ile uçucu organik bileşiklerin (VOC) ölçüm ve analizi (EN 13528- 1,2,3*), (örnekleyici (tüp+adsorban) + analiz fiyatı)

1.000 TL

Ç414

Pasif uçucu organik bileşik (VOC) örnekleyici (tüp+adsorban)

600 TL

Ç415

Pasif uçucu organik bileşik (VOC) adsorbanı (10 g)

3.000 TL

Ç416

Pasif örnekleyicilerde VOC analizi (EN 13528-1,2,3*)

700 TL

 

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ VE HARİTALAMA

Ç316

Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini (TS EN ISO 3744*, TS EN ISO 3746*)

3.000 TL/kaynak

Ç317

Sanayi tesislerinden kaynaklı ses güç seviyelerinin tayini

(TS ISO 8297*, TS ISO 1996-2*)

 

3.000 TL/kaynak

Ç318

Sanayi tesisleri için Sound Plan programı ile akustik rapor hazırlanması

(TS ISO 9613-2*, TS EN ISO 3744*, TS EN ISO 3746*, TS ISO 8297*, TS ISO 1996-2*)

6.000 TL/kaynak

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerinin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. 

Fiyatlara KDV dahil değildir.

 

Katı ve Tehlikeli Atık Laboratuvarları

EK3 ANALİZLERİ

Ç331

İnceleme ve değerlendirme-EK3

Fiyat başvurunun/örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç341

Parlama noktası tayini (Pensky Martens Kapalı Kap Metodu, ASTM D93)

135 TL

Ç347

Katılarda alevlenme analizi EU 92/69/EEC (O.J. L383 A) A.10 Flammability (Solids)

60 TL

Ç348

FTIR taraması (ASTM E1252)

180 TL

Ç350

Balık Biyodeneyi (ZSF)-EK3

480 TL

Ç351

GC-MS analizi (EPA 5021A)

750 TL

Ç368

Toplam organik karbon (TOK)-EK3

130 TL

Ç389

Daphnia magna ile akut toksisite testi-EK3

900 TL

Ç403

pH-EK3

55 TL

Ç404

Nem ve kuru madde-EK3

95 TL

Ç405

Yanma kaybı-EK3

95 TL

Ç406

PAH-EK3

1.100 TL

Ç407

VOC-EK3

1.100 TL

Ç408

Ftalat-EK3

750 TL

Ç409

Formaldehit-EK3

600 TL

Ç410

XRD cihazı ile kimyasal ve mineralojik analiz-EK3

1.200 TL

PoliAromatik Hidrokarbonların Analizleri

Numune şekli ve ambalaj: Katı numuneler en az 100 gr’lık plastik veya cam ambalajlarda, sıvı numuneler ise tercihen

1 lt’lik cam şişelerde gönderilmelidir. Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişe veya ambalajlar kullanılmalıdır.

Ç99

Katı numunelerde PAH analizi * (Poli Aromatik Hidrokarbonlar) (ISO 11338-2, EPA Method  3540C)

1.100 TL

Ç100

Sıvı numunelerde PAH analizi (Poli Aromatik Hidrokarbonlar) (EPA 3535A, ISO 28540)

1.100 TL

Ç334

Sabit kaynak emisyonlarında PAH analizi* (Poli Aromatik Hidrokarbonlar) (ISO 11338-2)

Kaynak başına (3 numune +1 şahit)

2.000 TL

uçucu organik bileşikLERİN Analizleri

Numune şekli ve ambalaj: Katı numuneler 100 gr, sıvı numuneler 1000 mL cam kap içinde

Ç152

BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, pmo ksilen) analizi (EPA 5021A)

600 TL

Ç176

Suda trihalometan (THM) analizi (ISO 15680)

600 TL

Ç301

Suda benzen analizi (EPA 8015C)

200 TL

Ç336

Suda tetrakloreten ve trikloreten analizi (ISO 15680)

300 TL

Ç338

Uçucu organik bileşik analizleri (VOC) (Su örneklerinde ISO 15680)

1.300 TL

Ç411

LC-MSMS ile Fenolik ve Flavonoid Bileşenlerin Analizi (3-4 Dimethoxycinnamic Acid, 4 Hydroxybenzoic Acid, Apigenin, Biochanin, Cafeic Acid, Chlorogenic Acid, Cinnamic Acid, Coumaric Acid, Daidzein, Ellagic Acid, Emodin, Ferulic Acid, Gallic Acid, Genistisie Acid, Hesperidin, Kaempherol, Luteolin, m Coumaric Acid, Myristic Acid, Naringenin, Oxalic Aicdacid, p Coumaric Acid, Pinobankstin, Pinostrobin, Protocatheuic Acid, Quercetin, Rosmarinic Acid, Sinapic Acid, Succinic Acid, Syringic Acid, Tartaric Acid, Trans-Cinnamic Acid, Vanilic Acid)

1.100 TL

Ç412

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkındaki Yönetmelik EK1 Kapsamında Organik Kirleticilerin Analizi

(1,1-Dikloroetan, 1,2-Dikloroetan, Akrilamid, Trihalometanlar, Naftalin, Benzen, Diklorometan, Trikloroetilen, Tetrakloroetilen, Vinil klorür, Benzo(a)piren, Di (2-etilhekzil) fitalat (DEPH), 4-kloroanilin, Triklosan, 2,4-d izooktil ester, Alaklor, Aldrin, Asetoklor, Bromoksinil, Dieldrin, Diklobenil, Diklorvos, Dikofol, Diuron, Etilen tiyoüre (ETU), Fentiyon, Hekzaklorobenzen, Hekzaklorosiklohekzan, Heptaklor, Heptaklor epoksit, Kaptan, Karbendazin, Klorotalonil, Klordan, Klorpirifos, Linuron, Metolaklor, Parakuat, Paration, Parationmetil, Pendimetalin, Pentaklorobenzen, Pentaklorofenol, Permetrin, Sipermetrin, Terbutrin, Toplam DDT, Toplam Pestisit, Tribenuron metil, Trifluralin, Kloroasetik asit, Trikloroasetik asit, Dikloroasetik asit, Pebulate, Poliklorlobifeniller (PCB), Oktobromodifenil eter, Anatoksin, Silindrospermopsin, Mikrosistin–LR, Saksitoksin)

5.000 TL

POLİKLORLU BİFENİLLERİN (PCB), PESTİSİTLERİN VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN (PCT) ANALİZLERİ

Numune şekli ve ambalaj: Katı numuneler 100 gr,  sıvı numuneler 250 ml  cam kap içinde

Ç155

PCB (atıkyağlarda poliklorlu bifeniller) analizi * (EN 12766)

1.100 TL

Ç304

PCB analizi ( atık, toprak ve katılarda – ISO 10382 metodu)                  

1.100 TL

Ç344

Su örneklerinde pestisit analizi (organoklorlular EPA 3535A, EPA 8270D)

1.000 TL

Ç345

Katı örneklerinde pestisit analizi (organoklorlular EPA 3535A, EPA 8270D)

1.000 TL

Ç352

Su örneklerinde pestisit taraması (150 pestisit) (LC-MS/MS & GC-MS/MS laboratuvar içi metot)

1.200 TL

Ç353

Katı örneklerde pestisit taraması (150 pestisit) (LC-MS/MS & GC-MS/MS laboratuvar içi metot)

1.300 TL

         
 

DİOKSİN/FURAN VE DİOKSİN-BENZERİ PCB'LERİN ANALİZLERİ

Ç119

Sabit kaynaklarda Dioksin /Furan analizi *

(TS EN 1948-3-2006 GC-HRMS Metodu) Kaynak Başına (3 numune +1 Şahit)

6.200 TL

Ç308

Atık, Toprak, Çamur, Su ve Gıda örneklerinde Dioksin /Furan analizi

(EPA 1613 1994-10 GC-HRMS metodu) 

1.750 TL

Ç359

LC-MSMS/GC-MSMS ile mikrokirletici, ilaç aktif madde ve endokrin bozucuların analizleri (Laboratuvar içi metot)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç360

Farklı mikrokirleticilerin analizleri

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç361

Farklı mikrokirleticilerin analizleri için yeni metot geliştirilmesi

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç362

Dioksin benzeri PCBlerin analizi (gıda, toprak, çamur ve baca örneklerinde/GC-HRMS metodu)

1.750 TL

Ç365

Su çerçeve direktifi kapsamında adı geçen tüm kirleticilerin analizi

(45 kirletici ve alt grupları dahil)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç366

Mikrokirletici (PAH, PCB, VOC, PCDD/F, pestisit vb.) analizleri için örnek hazırlama ve cihaz ile uygulama

(GC-MS, HPLC, GC-MSMS, LC-MSMS vb.) eğitimi

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerinin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. 

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Deniz ve İç Sular Laboratuvarları

GEMİ KAZALARI VEYA GEMİLERİN SİNTİNESİNİ BOŞALTMASI SONUCU OLUŞAN DENİZ KİRLİLİĞİNİN KAYNAĞINI BULMAK ÜZERE YAPILAN PARMAK İZİ ANALİZİ İÇİN NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ

 • Test edilmesi istenen numuneler, en az üç farklı yerden (denizin kirletilmiş bölgesinden alınan kirli deniz suyu numunesi, kirlenen bölgenin çok uzağından (en az 1 deniz mili uzağından) alınan temiz deniz suyu numunesi ve denizi kirlettiği düşünülen her bir geminin sintinesinden vb. bölgesinden alınmak üzere) olmak üzere örnekleme yapılmalıdır.
 • Deniz suyu numuneleri temiz cam şişe veya cam kavanozlara en az 1 litre olacak şekilde alınmalıdır. Mümkünse koyu renk (amber) cam şişe kullanılmalıdır. (Plastik malzeme kullanılmamalıdır). Numune kapları temiz (hiç kullanılmamış) olmalıdır.
 • Parmak izi analizi yapılacak numuneler herhangi bir aktarma kabı kullanılmaksızın kaynağından doğrudan alınmalıdır.
 • Numunelerin alındığı şişelerin ağzı kendi kapaklarıyla sıkıca kapanmalıdır.
 • Numune şişelerinin üzeri numuneyi açıklayacak bilgilerin olduğu bir etiketle etiketlendirilmelidir.
 • Başvurularda olay kısaca özetlenmeli ve numunenin alındığı yerler ve geminin ismi vb. bilgiler yer almalıdır.
 • Alınan numuneler en kısa zamanda ( koruyucu kimyasal eklenmemiş örnekler için maksimum 1 gündür) analizin yapılması istenen laboratuvara gönderilmelidir.(Laboratuvara gönderilen numunelerin bozulmasını önlemek için koruyucu kimyasal ilavesi yapılacaktır. Zamanında gönderilmeyen numunelerde bozulmalar görülmekle birlikte numunelerin sonucu ile ilgili yorum yapılamamaktadır)
 • Numuneler serin yerde ve karanlıkta saklanmalıdır.

Yukarıdaki numune alma şartlarının sağlanmadığı durumlarda numuneler analiz edilmeyecektir.

BİYOLOJİK ANALİZLER

Ç122

Klorofil-a

300 TL

Ç123

Toksisite testi (Microtox yöntemi)

900 TL

Ç417

Sularda pasif örnekleyici (SPMD) sistemiyle organik mikrokirleticilerin analiz ön işlemi (PAH, PCB)

1.000 TL

FİZİKSEL ANALİZLER

Ç126

Sıcaklık

50 TL

Ç127

Tuzluluk (prob ile)

50 TL

Ç128

İletkenlik (prob ile)

55 TL

Ç129

Toplam çözünmüş madde (prob ile askıda katı madde)

95 TL

Ç130

Askıda katı madde

95 TL

KİMYASAL ANALİZLER

Ç131

pH

55 TL

Ç132

Çözünmüş oksijen (prob yöntemi)

50 TL

Ç133

Suda toplam petrol hidrokarbonları tayini (Florometrik)

370 TL

Ç134

Sediman ve biotada toplam petrol hidrokarbonları tayini (Florometrik)

1.100 TL

Ç135

Suda PAH bileşikleri (HPLC metodu)

1.100 TL

Ç136

Sediman ve biotada PAH bileşikleri (HPLC metodu)

1.100 TL

Ç141

Orto-fosfat

105 TL

Ç142

Toplam fosfor

 175 TL

Ç143

Silikat

 85 TL

Ç144

Sedimanda (karbon, hidrojen, azot)

310 TL

Ç167

Çözünmüş oksijen (Winkler yöntemi ile)

150 TL

Ç168

Parmak izi analizi

1.000 TL

Ç327

Nitrat+Nitrit Azotu*

120 TL

Ç328

Oto analizör tekniğiyle Amonyum Azotu

230 TL

Ç329

Toplam organik karbon (TOC)

130 TL

Ç330

Parmak izi analizi (Gaz Kromotografik metot (GC) ,Sıvı kromotografik metot (HPLC), IR Spektrofotometrik metodu)

3.000 TL

Ç346

Toplam azot

310 TL

Ç372

Tane boyu

150 TL

Ç373

Sediman örnekleme

500 TL

Ç374

Dip Taraması Çevresel Yönetim Planı

13.000 TL

Ç392

Türkiye için Ulusal Sınır Bütçesinin Güncellenmesi için Ulusal Danışmanlık

32.800 TL

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerinin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. 

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Temiz Üretim Teknolojileri Laboratuvarı

 

Ç378

Enerji Etüdü

Tesiste yapılacak inceleme sonucunda fiyat belirlenecek.

 

 

Ç379

Su Etüdü

Tesiste yapılacak inceleme sonucunda fiyat belirlenecek.

 

 

Ç380

Temiz Üretim Etüdü

Tesiste yapılacak inceleme sonucunda fiyat belirlenecek.

 

 

Ç381

Atık yağlarda örnek hazırlama (EPA 5050)

   200 TL

 

 

Ç382

Mastersizer Lazer Tekniği ile tane boyut analizi, yaş ölçüm numuneye bağlı olarak 10 nm - 3.5mm)

350 TL

 

 

Ç383

Mastersizer Lazer Tekniği ile tane boyut analizi , kuru ölçüm (Numuneye bağlı olarak 10nm - 3.5mm)

450 TL

 

 

Ç384

Üst ısıl değer tayini  (Atık Malzemede)

250 TL

 

 

Ç385

Elemental analiz (C,H,N,S Atık Malzemede)

450 TL

 

 

Ç386

Distilasyon (atık yağ ve solventlerde, fraksiyonlama, 1.5 L

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra  belirlenecektir.

 

 

Ç387

Atık ve plastik malzemelerde biyobozunurluk testi (ASTM 5338)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra  belirlenecektir.

 

 

Ç388

Toplam kükürt

300 TL

 

 

Ç393

TS EN 16056 standardına göre “Metallerin pasif korozyon davranışlarının değerlendirilmesi testi”

3.500 TL

 

 

 

Su Etüdünde izlenecek yöntem;

 1. Tesis ziyaret edilerek, su tüketiminin olduğu ve atık su açığa çıkan proseslerin belirlenmesi,
 2. Tesis yönetiminden proses bazında su tüketimi ve atık su oluşumuna ilişkin verilerin temin edilmesi,
 3. Verisi olmayan ya da Temiz Üretim Ekibi tarafından gerekli görülen noktalardan debi, sıcaklık ve basınç vb. ölçümlerin yapılması,
 4. Prosesler bazında su kütle denkliğinin çıkarılması,
 5. Gerekli görülen noktalardan su ve atık su numuneleri alınarak, analizlerin yapılması,
 6. Su tüketimini ve atık su oluşumunu azaltmaya yönelik Temiz Üretim Olanaklarının tespit edilmesi,
 7. Tespit edilen Temiz Üretim Olanakları için Ön Fizibilite Değerlendirme çalışmasının yapılması,
 8. Yukarıda bahsi geçen adımların hepsini içerek şekilde Su Etüdü Raporunun hazırlanması

Enerji Etüdünde izlenecek yöntem;

 1. Tesis ziyaret edilerek, enerji tüketiminin olduğu ve emisyon açığa çıkan proseslerin belirlenmesi,
 2. Tesis yönetiminden proses bazında enerji tüketimi ve emisyon/atık ısı oluşumuna ilişkin verilerin temin edilmesi,
 3. Verisi olmayan ya da Temiz Üretim Ekibi tarafından gerekli görülen noktalardan baca gazı debisi, sıcaklık, basınç vb. ölçümlerin yapılması ve ayrıca enerji analizörü ile enerji tüketimlerinin izlenmesi
 4. Prosesler bazında enerji denkliğinin çıkarılması,
 5. Enerji tüketimini ve atık gaz oluşumunu azaltmaya ya da atık ısının yeniden kullanılmasına yönelik Temiz Üretim Olanaklarının tespit edilmesi,
 6. Tespit edilen Temiz Üretim Olanakları için Ön Fizibilite Değerlendirme çalışmasının yapılması,
 7. Yukarıda bahsi geçen adımların hepsini içerek şekilde Enerji Etüdü Raporunun hazırlanması

Temiz Üretim Etüdünde izlenecek yöntem;

 1. Tesis ziyaret edilerek, su, ham madde, kimyasal ve enerji tüketiminin olduğu ve atıksu/ katı atık ve emisyon açığa çıkan proseslerin belirlenmesi,
 2. Tesis yönetiminden proses bazında su, ham madde, kimyasal ve enerji tüketimi ve atıksu/katı atık ve emisyon/ atık ısı oluşumuna ilişkin verilerin temin edilmesi,
 3. Verisi olmayan ya da Temiz Üretim Ekibi tarafından gerekli görülen noktalardan debi, sıcaklık, basınç vb. ölçümlerin yapılması ve ayrıca enerji analizörü ile enerji tüketimlerinin izlenmesi
 4. Gerekli görülen noktalardan su ve atık su numuneleri alınarak, analizlerin yapılması,
 5. Prosesler bazında su, ham madde ve enerji denkliğinin çıkarılması,
 6. Enerji tüketimini ve atık gaz oluşumunu azaltmaya ya da atık ısının yeniden kullanılmasına yönelik Temiz Üretim Olanaklarının tespit edilmesi,
 7. Su ve ham madde tüketimini ve atık su ve katı atık oluşumunu azaltmaya yönelik Temiz Üretim Olanaklarının tespit edilmesi,
 8. Ham madde ikamesi ya da endüstriyel simbiyoz olanaklarının araştırılması,
 9. Tespit edilen Temiz Üretim Olanakları için Ön Fizibilite Değerlendirme çalışmasının yapılması,

Yukarıda bahsi geçen adımların hepsini içerek şekilde Temiz Üretim Etüdü Raporunun hazırlanması

 

KARAKTERİZASYON ÇALIŞMALARI

Numune şekli ve ambalaj: Çamurlar akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen kimyasallar için uygun numune kaplarında laboratuvara gönderilmelidir. Numune kapları kontamine olmamış ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır. Aynı numunede çok sayıda analiz yapılabileceğinden, numuneler gönderilmeden önce ilgili laboratuvar ile temasa geçilmelidir.

Ç322

Endüstriyel arıtma çamurlarının bertaraf/geri Kazanım Yöntemleri İçin Karakterizasyon (numune başına)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç323

Kentsel arıtma çamurlarının bertaraf/geri kazanım yöntemleri İçin karakterizasyon (numune başına)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç324

Evsel katı atıkların karakterizasyonu (dönem/bölge)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç326

Ekstraksiyon, matriks hazırlama (GC, GC/MS, HPLC)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerinin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. 

Fiyatlara KDV dahil değildir.