İSKİ Ömerli ve Alibey Barajları Havza Koruma Planı Projeleri (2020-2022)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından desteklenen “Ömerli ve Alibey Barajları Havza Koruma Planı Projeleri” 2 Temmuz 2020 tarihi itibariyle imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Göl havzasının mevcut ve gelecekteki tüm kullanım planlamaları dikkate alınarak Göl su kalitesine olan yansımaları bilimsel veriler ve senaryolar dahilinde ortaya konulması ile birlikte, göl ve havzasında alınması gereken önlemlerin yasal zeminde bir altlık oluşturmasını sağlayacak olan “Havza Koruma Planı ve bu planın uygulanmasını sağlayan hükümler” belirlenecektir. Gölün ve havzasındaki diğer su kaynaklarının mevcut su kalitesini korumak veya iyileştirmek amacıyla havzadaki arazi kullanım planlaması ve çevre koruma tedbirlerini içeren “Havza Koruma Planı” alternatifli olarak hazırlanarak İdare’ye sunulacaktır. Bu kapsamda; havzadaki imar durumu, sanayi, tarım alanları, turizm, orman alanları, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler, yağış, yeraltı suları, yüzey suları, hava kalitesi vb. diğer tüm unsurlar ve bunların havza ve göl su kalitesine olan etkileri dikkate alınarak çeşitli senaryolarla (model senaryoları ile) etkiler belirlenecek ve bu etkiler kapsamında alınması gereken önlemler netlik kazanacaktır.

Sayılarla Proje;

  • Toplam 800 takvim günü süresine sahip projede yüzeysel sularda 12 aylık ve 4 mevsimlik numune alım ve analiz çalışmaları gerçekleştirilecektir. Rezervuarı besleyen yerüstü sularında 15 adet, rezervuarda ise 5 adet istasyonda ve aynı zamanda farklı derinliklerde örnekleme ve analiz çalışmaları ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilecektir.
  • Ayrıca 5 istasyonda dip çamurunda “ağır metal” izlemeleri yapılacak ve değerlendirilecektir.
  • Diğer havza verileri ile birlikte en az iki adet matematiksel model kullanılarak havza, göl su kalitesi ve hidrodinamiği simüle edilecektir.
  • Noktasal ve yayılı kaynaklardan oluşan kirlilik yükü 25 yıllık süre baz alınarak her 5 yıllık periyot için hesaplanacaktır.
  • Havzanın yeraltı suyu karakteristiği en az 20 adet numune alma istasyonunda, en az bir su yılını kapsayacak şekilde izlenecektir.
  •  2 izleme döneminde gölde siyanobakter, siyanotoksin, giardia ve kriptosporidium analizleri diğer analizlere ek olarak ülkemizde ilk defa bu özel hüküm projesinde yapılacaktır.
-A +A