Denizli İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi (2020-2021)

TÜBİTAK MAM Denizli İlinin Gürültü Eylem Planı’nı Hazırlıyor

‘Denizli İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi’, 5 Mayıs 2020 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM), arasında imzalanan protokol ile başlamıştır. Bu proje ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM arasında 2018 yılında imzalanan “Yerleşim Alanlarında Kaynak Bazlı Gürültü Simülasyon Modellerinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında stratejik gürültü haritaları hazırlanan yerleşim alanlarında çevresel gürültü açısından sıcak noktaların belirlenmesi ve azaltım senaryolarının geliştirileceği Gürültü Eylem Planı’nın oluşturulması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında; her kaynak grubu için (karayolu, demiryolu, sanayi ve eğlence) sınır aşımlarının yer aldığı gürültü yönetimine aday alanlar (GYAA), diğer bir deyişle sıcak noktalar belirlenecektir. Saha ziyaretleri ve yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda, belirlenen GYAA’lar içerisinden maruziyetin yüksek ve nüfusun yoğun olduğu bölgeler önceliklendirilerek gürültü yönetim alanları (GYA) seçilecektir. Tespit edilen GYA’lar için kaynak bazlı alternatif azaltım senaryoları geliştirilerek modellemeler yapılacaktır.

Koordinasyon toplantıları düzenlenerek sorumlu kurum/kuruluşlar ile gürültü azaltım senaryolarında belirlenen çözüm alternatifleri irdelenecek ve alternatif azaltım senaryoları belirlenecektir. Azaltım senaryoları kapsamında arazi planlaması yapılabilecek, karayolu trafik akış planlamasına dayalı çözümler değerlendirilecek, kaynakta gürültünün azaltılması için teknik tedbirler araştırılacak ve ses iletiminin azaltılması için çeşitli önlemler (bariyer, izolasyon v.b.) modelleme yazılımı aracılığı ile tasarlanacaktır.

Önerilen azaltım senaryolarına yönelik maliyet hesaplama yaklaşımı geliştirilerek her bir senaryo için maliyet analizi yapılacak ve toplam maliyet hesaplanacaktır. Şehir planlamalarında dikkate alınabilecek gürültü etki değerlendirmeleri ile planlanan ulaşım projelerinin gürültü etki değerlendirmesi yapılacaktır. Her bir GYA için çalışılan senaryolar içerisinden belediye yetkilileri ve paydaş kurumların ortak kararı ile bir senaryo seçilerek halkın görüşünün alındığı bir anket çalışması yapılacaktır.

GYA’lar için seçilen senaryoların uygulanmasından ve takibinden sorumlu birim/kuruluş ataması yapılarak Gürültü Eylem Planı kapsamında uygulanabileceği öngörülen stratejiler ve eylemler kısa, orta ve uzun vadeli hedefler olarak nitelenecektir. Proje kapsamında elde edilen tüm hesaplama ve değerlendirme sonuçlarını içeren Gürültü Eylem Planı raporu hazırlanarak Belediye tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sunulacaktır.

-A +A