Toprak Kirliliği

Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi

Enstitümüzde Endüstriyel kazalar, nakil sırasında dökülmeler, atık bertaraf veya depolama sahalarından sızmalar vasıtasıyla oluşan toprak kirliliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğe uygun olarak araştırılmakta, petrol hidrokarbonları (TPH), dioksin/furan, poliklorlu bifeniller (PCB), poliaromatik hidrokarbonlar (PAH), ağır metaller ve pestisitler gibi kirletici parametrelerin toprak içerisindeki seviyeleri tespit edilebilmektedir.

Söz konusu kirleticilerin kaynağı olan aktif maddeler için Çevresel Kalite Standartlarının belirlenmesine yönelik metodolojilerin araştırılarak tespit edilmesi, uygun bir metodolojinin belirlenmesi ve ilgili maddeler için Çevresel Kalite Standartlarının belirlenmesi çalışmalarına yer verilmektedir. Bu kapsamda Enstitümüzde “Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Proje” yürütülmektedir.

Kirlenmiş Alanların Dekontaminasyonu

Kirlenmiş alanların temizleme teknolojisi yerinde (in-situ) veya yerinden alarak (ex-situ) olmak üzere uygulanabilmekte olup, kirlenmiş alanda sahada geçerli durum için, optimum temizleme koşulu bir veya birden fazla prosesin bir kombinasyonunu (biyolojik, kimyasal ve fiziksel) kirleticiyi yönetmeliklerde kabul edilir seviyeye getirebilmek belirlenmektedir. Temizleme yöntemleri arasında yıkama(ekstraksiyon), ısıl işlemler, solidifikasyon/ stabilizasyon prosesleri uygulanmaktadır.

-A +A