Tehlikeli Atık Yönetimi

Atık Tanımlama ve Sınıflandırma

2008 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (AYGEİY) EK-3B’de yer alan eşik değerleri baz alınarak hazırlanan ve EK-3 analizleri olarak adlandırılan bu analizler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yetki Belgesi verdiği tek kuruluş TÜBİTAK MAM ÇTÜE’dir. Bu proje ile 2007 yılında İstanbul-Tuzla’da ortaya çıkan toprak altında gömülü atık skandalı ile başlayan; her türlü evsel ve sanayi atığının tehlikelilik özelliği gösterip göstermediği araştırılmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının atıkları sınıflandırılmakta, özellikleri belirlenmekte ve bertaraf yöntemlerine karar verilmektedir. Ayrıca, çeşitli kazalar ve/veya adli olaylar ile resmi kurumlarca alınan şüpheli atıkların analizi de bu kapsamda yapılmaktadır.

Çevresel Risk Analizi

Ülkemizde, özellikle sanayi yoğun bölgelerde çevresel kirliliklerin izlenmesi ve risk değerlendirme çalışmalarının yapılması, bu bölgelerde yaşayan kişilerin maruz kaldıkları çevresel risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı önlem alınması açısından acil bir gerekliliktir.

Çevresel risk analizi; insanların çevresel tehlikelere doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalması sonucu ortaya çıkan potansiyel sağlık etkilerinin karakterizasyonu olup çevre ve halk sağlığı disiplinlerini bir araya getiren bir kavramdır. Çevresel risk analizi; değerlendirmeye konu olan etkinliğin tanımlanması, bu etkinlikten kaynaklanan çevre kirliliğinin neden olacağı tehlikelerin tanımlanması, bu tehlikelerin getireceği sonuçların tanımlanması, sonuçların büyüklük ve olasılıklarının tanımlanarak oluşan riskin değerlendirilmesi ve riskler hakkında politik/sosyal/ekonomik/teknik karar verme aşamasını ifade eden risk yönetimi aşamalarından oluşur. Risk değerlendirme, tehlikeli atıklarla/maddelerle ilgili çevre ve sağlık sorunlarının anlaşılması için iyi bir araçtır ve tehlikeli atık/madde yönetimine ilişkin kararların doğru bir şekilde alınabilmesi için sağlam bir temel sağlamaktadır.

TÜBİTAK MAM ÇTÜE’de halkın tehlikeli atıklar/maddeler nedeniyle maruz kaldıkları risklerin belirlenmesi, karakterize edilmesi, değerlendirilmesi ve bu risklere ilişkin kararların alınması amacıyla “çevresel risk analizi” çalışmaları yapılmaktadır.

Endüstriyel Kaza Risk Analizi

Çeşitli çevresel kazalar sonrasında oluşan risklerin analizi ve büyük kazalar öncesinde oluşabilecek zararların en aza indirilmesi açısından modelleme yardımıyla risk analizi çalışmaları da ÇTÜE’de gerçekleştirilmektedir.

-A +A