Su ve Atıksu Yönetimi

Undefined

Su ve Atıksu Arıtım Teknolojileri

Su kaynaklarının kirlenmesi ve iklim değişikliği etkileri, buna karşın nüfusa paralel olarak artan su ihtiyacı, gerek kısıtlı su kaynakları, gerekse de alıcı su ortamları üstündeki baskıları giderek arttırmış, bunun sonucunda da atıksuların uygun teknolojilerle arıtımı ve geri kazanım çalışmaları giderek önem kazanmıştır.  Bununla birlikte, son yıllarda, atıksuların su ve besin içeriği dolayısıyla geri kazanımı ve hatta potansiyel bir enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi gündeme gelmiş, atıksu artık sadece bertaraf edilmesi gereken bir “atık” olarak görülmemeye başlanmıştır.

Su ve Toprak Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi

Günümüzde su; insanların hayatı ve sağlığı ile ekosistemler için yaşamsal bir öneme sahip olması yanında, ülkelerin kalkınmasında temel bir ihtiyaçtır. Su kıtlığı giderek belirgin ve yaygın bir sorun haline gelmekte; su kalitesi hemen her ülkede hızla bozulmaktadır. Bu problem sosyal ve ekonomik açıdan zincirleme pek çok soruna da neden olmaktadır. Doğal kaynaklarımızın korunarak kullanılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından, koruma-kullanma dengesinin ülkemizin sosyo-ekonomik şartlarına göre ayarlanması çok önemlidir ve önemli olduğu kadar da zor bir görevdir.

Bütünleşik Havza Yönetimi

Hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacına karşın, uygun kaynak varlığının azlığı ve gün geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı kullanım ve kirlilik oluşumu nedeniyle yaşanan sorunlar, özellikle havza bazında su kaynakları yönetiminin önemini bir kat daha arttırmıştır. Su kaynaklarının mevcut su kalitesinin iyileştirilmesi ve korunması maksadıyla koruma-kullanma dengesi çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli koruma ilkelerinin belirlendiği bir yönetim ve koruma planlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Projeler

  • Afyon Alkaloidleri Endüstrisi Atıksularının Arıtımı için Uygun Yöntemlerin Araştırılması (2013 – 2015)
  • 14 Havzanın Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması (2011 – 2013)
  • Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi (2012 – 2016)
  • Karacaören I ve II Baraj Gölü ve Beyşehir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi (2011 – 2013)
  • Susurluk Havzasında Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2012 – 2013)

Su ve Atıksu Yönetimi

Su ve Atıksu Yönetimi Stratejik İş Birimi, yaklaşık %30’u doktoralı olan 28 personeli ile bütünleşik havza yönetimi, yer altı suları, yüzey suları ve alternatif su kaynakları yönetimi, toprak kirliliği ile su kaynaklarının İlişkilendirilmesi ve modellenmesi, konvansiyonel ve ileri arıtma teknolojileri uygulamaları ve geliştirilmesi, doğal arıtma yöntemleri ve yerinde arıtma uygulamaları, sürdürülebilir atıksu yönetimi ile evsel ve endüstriyel atıksuların geri kazanımı konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

-A +A
RSS - Su ve Atıksu Yönetimi beslemesine abone olun.