Katı Atık Yönetimi

Biyogaz ve Sentetik Gaz Üretim Prosesleri

Katı atıkların organik kısmının anaerobik biyolojik süreç sonunda biyogaz üretimi ve biyogazın yakılması sonucu elektrik elde edilmesi yenilenebilir enerji kapsamında değerlendirilmektedir. Enstitümüz, biyobozunur atıklardan biyogaz üretim tesisinin tasarımını, imalat danışmanlığını ve biyogaz tesisini devreye alma işlemini yapabilecek imkan ve kabiliyete sahiptir. Bu bağlamda, “CatLiq Oil Analizleri ve Proses Optimizasyonu” projesi kapsamında Balıkesir Gönen’de, Gönen Enerji A.Ş.’ye ait 13.000 m3’lük, 2 MWhe’lık biyogaz tesisi devreye alınmıştır.

Değerli Ürünlere Dönüştürme Prosesleri

Sıvı yakıt: SİBimizde CatLiq® (Catalytic Liquifaction) termokimyasal proses ile arıtma çamurları, hayvansal atıklar, tarım atıkları, orman atıkları ile evsel ve endüstriyel organik atıklar hidrotermal sıvılaştırma esasına göre sıvı yakıt üretim çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda atıklardan sentetik sıvı yakıt üretimi konusundaki projelerde reaksiyon şartlarının optimizasyonu, deneysel tasarım, ekipman tasarımı, laboratuar analizleri, mühendislik hesaplamaları ve danışmanlık gibi araştırma-geliştirme ve endüstriyel teknik destek hizmetleri verilmektedir.

Kompost: Organik atıkların geri kazanımı kapsamında  en etkili ve sürdürülebilir nitelikteki çözüm olarak gördüğümüz kompostlaştırma, organik maddelerin aerobik ya da anaerobik koşullarda mikroorganizmalar aracılığı ile kararlı hale getirildiği bir proses olarak laboratuar ve pilot ölçekte uygulamalarımız bulunmaktadır.

Sıvı gübre: Besi elementlerince (N,P,K) zengin atıklardan sıvı gübre üretimi çevresel kirliliğe sebebiyet vermemesi için yönetmeliklerde yer alan kısıtlayıcı parametreler de dikkate alarak gerçekleştirilmekte ve tarım alanlarında uygulanabilirliği araştırılmaktadır.

Değerli metal ve minerallerin geri kazanılması: Özellikle maden atıkları, elektronik eşya atıkları, uçucu kül atıkları ve gübre üretim tesislerinden çıkan atıklardan değerli metal (altın, gümüş, platin, lityum, krom) ve mineral (fosfor) geri kazanım çalışmaları yürütülmektedir.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY): Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV atık listesinde yer alan kalorifik değere sahip evsel katı atıklar ve endüstriyel atıklardan çevresel kriterler ve yakma koşulları dikkate alınarak Ar-Ge çalışması neticesinde ürün kalitesi ve çevresel kriterlere uygun ATY üretimi gerçekleştirilmektedir.

Yapı ve dolgu malzemesi: Endüstriyel prosesler sonucu ortaya çıkan katı ve tehlikeli atıklar, uçucu kül, çimento, kireç vb. bağlayıcılarla solidifikasyon/stabilizasyon (S/S) işlemine tabii tutularak parke taşı, bordür, hazır beton, tuğla, kiremit, çimento vb. yapı endüstrisi uygulamalarında doğal agregalarla birlikte kullanılabilirliği araştırılmakta, uygun karışım oranlarına bağlı olarak formülüzasyon belirlenmektedir. Bu sayede hem atık probleminin çözülmesine, hem de yapı endüstrisi hammadde ihtiyacına yönelik sorunun aşılmasına katkı sağlanmaktadır.

Atık Depolama Sahası Rehabilitasyon Çalışmaları

Termik santral atıklarının, maden işletmelerinden çıkan atıkların, evsel ve endüstriyel atıkların depolandığı sahaların ilgili yönetmeliklere uygunluğunun belirlenmesi kapsamında saha üzerinde farklı lokasyonlarda yapılan temel sondajlarla zeminin jeolojik jeoteknik jeofizik özelliklerinin ve geçirgenliğinin belirlenmesi çalışmaları yürütülmekte, buna bağlı olarak, toprağa, suya ve havaya olan çevresel etkilerinin belirlenmesi ve bu etkileri ortadan kaldırılmasını hedefleyen iyileştirme planları hazırlanmaktadır.

Fotoğraflar

-A +A