Bütünleşik Havza Yönetimi

Hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacına karşın, uygun kaynak varlığının azlığı ve gün geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı kullanım ve kirlilik oluşumu nedeniyle yaşanan sorunlar, özellikle havza bazında su kaynakları yönetiminin önemini bir kat daha arttırmıştır. Su kaynaklarının mevcut su kalitesinin iyileştirilmesi ve korunması maksadıyla koruma-kullanma dengesi çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli koruma ilkelerinin belirlendiği bir yönetim ve koruma planlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülkemizin üyelik müzakerelerinin devam etmekte olduğu Avrupa Birliği’nde su kaynaklarının korunması ve yönetimine ilişkin mevzuat önemli bir yer tutmaktadır. Bu alanda ki direktiflerden en önemlisi, su yönetimi ile ilgili Birlik politikasının çerçevesini oluşturan, 22 Aralık 2000 tarihli 2000/60/EC sayılı Avrupa Birliği (AB) Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’dir. SÇD’nin temel yapısını direktif hedeflerine ulaşmada temel araç olarak ortaya konulan bütünleşik havza yönetimi oluşturmaktadır.

Bütünleşik yaklaşım temelli  yönetim anlayışında, çok sayıda probleme geniş ölçekte çözüm getirme ile yeni bazı kavramların (sürdürülebilirlik, paydaşların katılımı, uluslararası ilkeler, bütünleşik havza yönetimi) temel alındığı bir yönetim modeli benimsenmektedir. 

Bütünleşik havza yönetimi, su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını teşvik ederek, su ekosistemlerinin ve bunlara bağlı diğer ekosistemlerin korunması, iyileştirilmesi ve olası tahribatların önlenmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda tabii kaynakların yönetiminde havza ölçeği esas alınmaktadır.

Havza yönetim planlarının uygulanması ve su kaynaklarının yönetilmesinde önemli bir araç olan havza modellemesi çalışmaları ile sürdürülebilir su yönetimine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, modelleme çalışmaları ile yetişmiş uzmanlar ülkemize kazandırılmış olmaktadır.

TÜBİTAK MAM ÇTÜE olarak bütünleşik havza yönetimi çalışmaları kapsamında, 25 Havzanın Havza Koruma Eylem Planları hazırlanmış, İçme Suyu Havzalarında Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları (Atatürk Barajı, Karacaören 1&2, Beyşehir Baraj Gölleri) yapılmış olup Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi projesi devam etmektedir.

Çalışma Alanları:

  • Yönetim Planlarının Hazırlanması
  • Koruma Planlarının Hazırlanması
  • Havza Modellemesi Çalışmaları

Fotoğraflar

-A +A