Temiz Üretim Teknolojileri Laboratuvarı

Ç378

Enerji Etüdü

Tesiste yapılacak inceleme sonucunda fiyat belirlenecek.

 

Ç379

Su Etüdü

Tesiste yapılacak inceleme sonucunda fiyat belirlenecek.

 

Ç380

Temiz Üretim Etüdü

Tesiste yapılacak inceleme sonucunda fiyat belirlenecek.

 

Ç381

Atık Yağlarda Örnek hazırlama (EPA 5050)

   200 TL

 

Ç382

Mastersizer Lazer Tekniği ile tane boyut analizi, yaş ölçüm numuneye bağlı olarak 10 nm - 3.5mm)

300 TL

 

Ç383

Mastersizer Lazer Tekniği ile tane boyut analizi , kuru ölçüm

(Numuneye bağlı olarak 10nm - 3.5mm)

350 TL

 

Ç384

Üst ısıl değer tayini  (Atık Malzemede)

250 TL

 

Ç385

Elemental analiz (C,H,N,S Atık Malzemede)

350 TL

 

Ç386

Distilasyon (Atık yağ ve solventlerde, fraksiyonlama, 1.5 L

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra  belirlenecektir.

 

Ç387

Atık ve plastik malzemelerde biyobozunurluk testi (ASTM 5338)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra  belirlenecektir.

 

Ç388

Toplam Kükürt

250 TL

 

Ç393

TS EN 16056 standardına göre “Metallerin pasif korozyon davranışlarının değerlendirilmesi testi”

2.900 TL

 

 

Su Etüdünde izlenecek yöntem;

 1. Tesis ziyaret edilerek, su tüketiminin olduğu ve atık su açığa çıkan proseslerin belirlenmesi,
 2. Tesis yönetiminden proses bazında su tüketimi ve atık su oluşumuna ilişkin verilerin temin edilmesi,
 3. Verisi olmayan ya da Temiz Üretim Ekibi tarafından gerekli görülen noktalardan debi, sıcaklık ve basınç vb. ölçümlerin yapılması,
 4. Prosesler bazında su kütle denkliğinin çıkarılması,
 5. Gerekli görülen noktalardan su ve atık su numuneleri alınarak, analizlerin yapılması,
 6. Su tüketimini ve atık su oluşumunu azaltmaya yönelik Temiz Üretim Olanaklarının tespit edilmesi,
 7. Tespit edilen Temiz Üretim Olanakları için Ön Fizibilite Değerlendirme çalışmasının yapılması,
 8. Yukarıda bahsi geçen adımların hepsini içerek şekilde Su Etüdü Raporunun hazırlanması

Enerji Etüdünde izlenecek yöntem;

 1. Tesis ziyaret edilerek, enerji tüketiminin olduğu ve emisyon açığa çıkan proseslerin belirlenmesi,
 2. Tesis yönetiminden proses bazında enerji tüketimi ve emisyon/atık ısı oluşumuna ilişkin verilerin temin edilmesi,
 3. Verisi olmayan ya da Temiz Üretim Ekibi tarafından gerekli görülen noktalardan baca gazı debisi, sıcaklık, basınç vb. ölçümlerin yapılması ve ayrıca enerji analizörü ile enerji tüketimlerinin izlenmesi
 4. Prosesler bazında enerji denkliğinin çıkarılması,
 5. Enerji tüketimini ve atık gaz oluşumunu azaltmaya ya da atık ısının yeniden kullanılmasına yönelik Temiz Üretim Olanaklarının tespit edilmesi,
 6. Tespit edilen Temiz Üretim Olanakları için Ön Fizibilite Değerlendirme çalışmasının yapılması,
 7. Yukarıda bahsi geçen adımların hepsini içerek şekilde Enerji Etüdü Raporunun hazırlanması

Temiz Üretim Etüdünde izlenecek yöntem;

 1. Tesis ziyaret edilerek, su, ham madde, kimyasal ve enerji tüketiminin olduğu ve atıksu/ katı atık ve emisyon açığa çıkan proseslerin belirlenmesi,
 2. Tesis yönetiminden proses bazında su, ham madde, kimyasal ve enerji tüketimi ve atıksu/katı atık ve emisyon/ atık ısı oluşumuna ilişkin verilerin temin edilmesi,
 3. Verisi olmayan ya da Temiz Üretim Ekibi tarafından gerekli görülen noktalardan debi, sıcaklık, basınç vb. ölçümlerin yapılması ve ayrıca enerji analizörü ile enerji tüketimlerinin izlenmesi
 4. Gerekli görülen noktalardan su ve atık su numuneleri alınarak, analizlerin yapılması,
 5. Prosesler bazında su, ham madde ve enerji denkliğinin çıkarılması,
 6. Enerji tüketimini ve atık gaz oluşumunu azaltmaya ya da atık ısının yeniden kullanılmasına yönelik Temiz Üretim Olanaklarının tespit edilmesi,
 7. Su ve ham madde tüketimini ve atık su ve katı atık oluşumunu azaltmaya yönelik Temiz Üretim Olanaklarının tespit edilmesi,
 8. Ham madde ikamesi ya da endüstriyel simbiyoz olanaklarının araştırılması,
 9. Tespit edilen Temiz Üretim Olanakları için Ön Fizibilite Değerlendirme çalışmasının yapılması,

Yukarıda bahsi geçen adımların hepsini içerek şekilde Temiz Üretim Etüdü Raporunun hazırlanması

 

KARAKTERİZASYON ÇALIŞMALARI

Numune şekli ve ambalaj: Çamurlar akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen kimyasallar için uygun numune kaplarında laboratuvara gönderilmelidir. Numune kapları kontamine olmamış ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır. Aynı numunede çok sayıda analiz yapılabileceğinden, numuneler gönderilmeden önce ilgili laboratuvar ile temasa geçilmelidir.

Ç322

Endüstriyel arıtma çamurlarının bertaraf/geri Kazanım Yöntemleri İçin Karakterizasyon (numune başına)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç323

Kentsel arıtma çamurlarının bertaraf/geri kazanım yöntemleri İçin karakterizasyon (numune başına)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç324

Evsel katı atıkların karakterizasyonu (dönem/bölge)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç326

Ekstraksiyon, matriks hazırlama (GC, GC/MS, HPLC)

 

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerinin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. 

Fiyatlara KDV dahil değildir.

-A +A