TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ (MAM) KOORDİNASYONLUĞUNDA, DENİZLERDE BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI (DEN-İZ) ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

27-28 Kasım 2018 tarihleri arasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinasyonluğunda gerçekleştirilen “Karadeniz Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi’nde” düzenlendi.

Çalıştay’ın amacı, 2017-2019 dönemi “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı  (DEN-İZ)” kapsamında, Karadeniz İzleme Çalışma Sonuçları ve Denizel Baskıların Karadeniz Yararlanıcıları ve Paydaşları ile paylaşılmasıdır.

Çalıştay, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitü (ÇTÜE) Müdür Yardımcısı Haldun Karan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şube Müdürü Serap Kantarlı tarafından yapılan açılış ve tanıtım konuşmaları ile başladı.

Farklı kamu, kurum, kuruluşlardan ve üniversitelerden 90 uzman kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Çalıştay’ın ilk gününde, İnsan Kaynaklı Ötrofikasyonun Karadeniz ekosistemine uzun dönemli kalıcı etkileri, Karadeniz İzleme Çalışma Sonuçları ve Denizel Baskılar, Sediman ve Biyota’da Kirletici Seviyeleri, Radyoaktivite Seviyeleri, Güncel Ötrofikasyon Durumu, Karadeniz Biyolojik Çeşitliliği, Önemi ve Tarihsel Değişimler, AB Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi ile Marin Türk Projesi çıktıları karşılaştırıldı. İlave olarak, Karadeniz Bölgesel İzleme Programı (BSIMAP) ile de karşılaştırmalar yapılarak ortak bir değerlendirme yapıldı. Konunun uzmanları tarafından, uluslararası ve ulusal projeler ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştay’ın ikinci günü ise, Deniz Çöplerinin Kaynakları, durum ve etkiler ile önlem ve öneriler üzerine Karadeniz Özelinde Deniz Çöpleri Paneli düzenlendi. Mikroplastiklerin kaynağında giderilmesi ve  bertaraf için teknoloji geliştirilmesi, yasal süreç ve mevzuatlardaki açıkların giderilmesi gerekliliği görüşüldü. Ayrıca Çalıştayın sonunda diğer kamu kurumlarının gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Çalıştay’da, Karadeniz’in hidrodinamik ve ekosistem özellikleri ile baskılar ve kirlilik durumu konuları tartışıldı. Bu tartışma paneli sonucunda, Karadeniz’in korunmasına yönelik çalışmaların çok yönlü ele alınması gerekliliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonluğunda “Karadeniz için Yol Haritasının” oluşturulması ihtiyacı ortaya konuldu.

Fotoğraflar

14.12.2018
-A +A