“Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi”

-A +A

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü arasında imzalanan protokol ile 13 Haziran 2016 tarihinde başlayan “Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi” kapanış toplantısı 25 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 
Toplantıda açılış konuşmasını Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Recep AKDENİZ ve TÜBİTAK MAM ÇTÜR Müdürü Selma AYAZ gerçekleştirmiştir. Genel Müdür Yardımcısı Sayın Recep AKDENİZ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bölgesel Deniz Sözleşmeleri olan Barselona ve Bükreş Sözleşmeleri çerçevesinde Ülkemizin diğer taraf ülkelerle birlikte, kara kökenli kirleticilerden kaynaklı kirliliği izlemek, değerlendirmek ve önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almaktan sorumlu olduğunu bu kapsamda ülkemiz kıyıları ve denizlerinin korunması için üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve araştırma kurumlarıyla birlikte çalışmaları koordine ettiğini belirtmiştir. 
Söz konusu toplantıda, Barselona ve Bükreş Sözleşmelerinin Kara Kökenli Kirleticilere ilişkin Yükümlülükler ile Kentsel, Sanayi ve Tarım Tematik Çalışma Grubu Çıktılarının Değerlendirilmesi konularında çalışmalar sunulmuştur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklardan, üniversitelerden, STK’lar ve kıyı illerinde bulunan İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ile Büyükşehir Belediyelerinden katılım sağlanmıştır.
Proje ile; Ülkemizin taraf olduğu bölgesel deniz sözleşmeleri çerçevesinde 2005 yılında hazırlanan “Kara Kökenli Kirleticiler Ulusal Eylem Planı” nın AB direktifleri ile ortaya çıkan bütüncül çevre yönetimi anlayışı ve ekosistem temelli yaklaşım göz önüne alınarak, 2005’ten günümüze kadar geçen süreçte kaydedilen iyileştirme ve gelişmeleri de içerecek şekilde güncellenmiş olup, bu kapsamda güncellenen Ulusal Eylem Planı ulusal deniz kirliliği kontrol ve önleme politikası aracı olarak ülkemiz deniz çevresinin korunması için yol gösterici olacaktır.
Ayrıca, Bu Proje ile kara kökenli kirliliğin mevcut durumunun ve ulusal hedeflerin belirlenerek bunlar arasındaki boşluğun giderilmesi için gerekli önceliklerin, önlemlerin ve yatırımların belirlenmesi hedeflenmektedir. Güncellenen Ulusal Eylem Planı güçlü bir ulusal deniz kirliliği kontrol ve önleme politikası aracı oluşturarak sürdürülebilir kalkınma için stratejik plan oluşturulmasına önemli bir katkı sağlanmıştır.

Fotoğraflar

25.01.2018