Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 şartlarına uygun olarak akredite edilmiştir. TS EN 14181 metodu ve

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

Genel Koşullar: Kaynak sayısına bağlı olarak müşteriyle yapılacak görüşmeler sonucunda ölçüm ücretlerinde ayrıca fiyatlandırma yapılabilecektir.

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ (emisyon kaynağı başına)

Ç64

Yanma gazları tayini (SO2,CO,O2,NOx) (TS ISO 7935*,TS ISO 12039*,EPA CTM 022*)

650 TL

Ç65

Uçucu organikler tayini (VOC) (EPA 320*, EPA 18*, TS EN 13649* )

1.400 TL

Ç66

Ağır metal örneklemesi (EPA 29*, EN 14385*)

 900 TL

Ç53

Metal Analizleri

-  ICP-MS* (EPA Metod 6020A 2007)

-  ICP - OES (EPA  200.7) Metal Analizleri (parametre başına)

 115 TL

Ç67

Sabit Kaynaklarda halojen örneklemesi(EPA 26*,EPA 26A*, ISO 15713*,TS EN 1911-1,2,3*)

 1.000 TL

Ç57

İyon kromatografisi *(4110 B iyon kromatografi)

(parametre başına; SO42-, PO4, NO3-, Br, NO2-, Cl-, F,BrO3* )

103 TL

Ç68

Sabit kaynaklarda amonyak (NH3) tayini * (EPA CTM-022)

 1000 TL

Ç69

Sabit kaynaklarda SO2  ve H2SO4(SO3) tayini (EPA 8*)

1.000 TL

Ç70

Yanma gazları + Toz

(TS ISO 7935*,TS ISO 12039*,EPA CTM 022*, EPA 17*, EPA 5*, TS ISO 9096*, TS EN 13284-1*)

1.100 TL

Ç71

Toz (EPA 17*, EPA 5*, TS ISO 9096*, TS EN 13284-1*)

650 TL

Ç74

Termik santral (Toz, yanma gazları, halojenler-kanal bazında)

(EPA 17*, TS ISO 7935*, TS ISO 12039*,  EPA CTM 022*, EPA 26*, ISO 15713*)

4.200 TL

Ç75

Toz veya gaz performans testi (kanal bazında)

(EPA 17*, TS ISO 7935*, TS ISO 12039*, EPA CTM 022*)

4.200 TL

Ç157

Toplam organik karbon (EPA 25A*, TS EN 12619*, TS EN 13526* )

1.400 TL

Ç339

Sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kontrolü (EN 14790*, EN 14791*, EN 14792*, EN 15058*, TS EN 13284-1*, TS ISO 9096*, TS EN 12619*, TS EN 13526*, ISO 15713*, TS EN 1911*, TS ISO 10780*, EN 14789*)

Fiyat başvurunun/örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç333

Kütle bilançosu yöntemiyle uçucu organik bileşik emisyonları hesabı raporu hazırlanması 

6.000 TL/tesis

Ç76

Sabit kaynaklarda dioksin/furan kütle derişimlerinin örneklemesi  (TS EN 1948-1*)

3.600 TL

Ç119

Sabit kaynaklarda Dioksin /Furan analizi * (TS EN 1948-3-2006 GC-HRMS Metodu) / Kaynak Başına (3 numune +1 Şahit)

5.200 TL

Ç151

Sabit kaynaklarda PAH örneklemesi (TS ISO 11338-1*)

3.600 TL

Ç334

Sabit kaynak emisyonlarında PAH (Poli Aromatik Hidrokarbonlar) (ISO 11338-2) analizi*

Kaynak Başına (3 numune +1 Şahit)

1.300 TL

Ç158

 

Deneme yakması ölçümleri (TS ISO 7935*, TS ISO 12039*,  EPA CTM 022*,TS ISO 9096*- EPA 5*, TS ISO 11338-1*, TS ISO 11338-2, EPA 29*, TS EN 1948-1,2,3*, EPA 6020A*, EPA 26*, EPA 25A*)

15.000 TL

Ç166

Gemi ana makine veya jeneratörü emisyon ölçümü

5.000 TL

Ç173

Koku emisyonu ölçümleri (EN 13725*)

1.500 TL

Ç311

Sabit kaynaklarda formaldehit tayini (EPA 316*, EPA 323*)

1.000 TL

İMİSYON (HAVA KALİTESİ) ÖLÇÜMLERİ (NOKTA) VE MODELLEME

Ç77

Partiküler madde (PM10) (TS ISO 10473* )

10.550 TL/ay

Ç78

Kükürt dioksit (SO2) (TS ISO/FDIS 10498* )

10.550 TL/ay

Ç79

Azot oksitler (NOX) (EN 14211)

10.550 TL/ay

Ç80

Uçucu organikler (VOC) (EPA TO-1)

10.550 TL/ay

Ç81

Karbon monoksit (CO) (TS 11959 ISO 4224* )

10.550 TL/ay

Ç83

Ozon (O3) (EN 14625)

10.550 TL/ay

Ç84

Baca gazı dağılım modellemesi (tesis başına)

3.000 TL

Ç89

Çöken toz ölçümü (TS 2341*)

1.650 TL

Ç53

Çöken tozda ve PM10 içerisinde ağır metal analizleri (parametre başına)

(EPA 6020A*, EN 14902*, VDI 2267 Part-1, 15, 16*)

Metal Analizleri

-  ICP-MS*  (EPA Method 6020 B)

-  ICP - OES (EN ISO 11885) Metal analizleri (parametre başına)

1115 TL

Ç174

PM10/PM2.5 örneklemesi (TS EN 12341*)

800 TL/gün

Ç175

PAH örneklemesi (EPA TO-13A)

800 TL/gün

Ç99

PAH analizi

800 TL

Ç312

CALPUFF ile dağılım modellemesi (tesis başına)

7.500 TL/parametre

Ç313

Baca dışı kaynaklı emisyonun kütlesel debisinin tespiti

600 TL/gün

İMİSYONLAR İÇİN PASİF ÖRNEKLEYİCİLER (1 NOKTA)

Ç90

Pasif örnekleyicilerle gazların (SO2, NO2,O3, HF, HCl, H2S, NH3) tayini (EN 13528-1,2,3*)

350 TL

Ç314

Pasif örnekleyicilerle BTEX tayini (EN 13528-1,2,3*)

450 TL

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ VE HARİTALAMA

Ç316

Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini (TS EN ISO 3744*, TS EN ISO 3746*)

2.500 TL/kaynak

Ç317

Sanayi tesislerinden kaynaklı ses güç seviyelerinin tayini (TS ISO 8297*, TS ISO 1996-2*)

2.500 TL/kaynak

Ç318

Sanayi tesisleri için Sound Plan programı ile akustik rapor hazırlanması

(TS ISO 9613-2*, TS EN ISO 3744*, TS EN ISO 3746*, TS ISO 8297*, TS ISO 1996-2*)

6.000 TL/kaynak

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

EK3 ANALİZLERİ

Ç331

EK IIIB kapsamında atık analizleri, inceleme ve değerlendirme

Fiyat başvurunun/örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç376

EK3 Analizlerinde Organik Parametreler- 1 (PAH, VOC, Phthalates)

2.000  TL

Ç377

EK3 Analizlerinde Organik Parametreler (PAH, VOC)

1.800 TL

Ç340

Atığın termal davranışının incelenmesi (TG/DTA analizleri) (EN ISO 11358)

180 TL

Ç341

Parlama noktası tayini (Pensky Martens Kapalı Kap Metodu, ASTM D93)

110 TL

Ç347

Katılarda alevlenme analizi EU 92/69/EEC (O.J. L383 A) A.10 Flammability (Solids)

60 TL

Ç348

FTIR taraması (ASTM E1252)

150 TL

Ç350

Balıklarda akut toksisite deneyi 92/69/EEC C.1 (OECD 203)

400 TL

Ç351

GC-MS analizi (EPA 5021A)

500 TL

Ç368

Toplam Organik Karbon Ölçümü-EK3

110 TL

PoliAromatik Hidrokarbonların Analizleri

Numune şekli ve ambalaj: Katı numuneler en az 100 gr’lık plastik veya cam ambalajlarda, sıvı numuneler ise tercihen

1 lt’lik cam şişelerde gönderilmelidir. Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişe veya ambalajlar kullanılmalıdır.

Ç99

Katı numunelerde PAH (Poli Aromatik Hidrokarbonlar) analizi *

 (ISO 11338-2, EPA Method  3540C)

900 TL

Ç100

Sıvı numunelerde PAH (Poli Aromatik Hidrokarbonlar) analizi (EPA 3535A, ISO 28540)

900 TL

Ç334

Sabit kaynak emisyonlarında PAH (Poli Aromatik Hidrokarbonlar) (ISO 11338-2) analizi*/ Kaynak Başına (3 numune +1 şahit)

1.700 TL

uçucu organik bileşikLERİN Analizleri

Numune şekli ve ambalaj: Katı numuneler 100 gr, sıvı numuneler 1000 mL cam kap içinde

Ç152

BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, pmo ksilen) analizi (EPA 5021A)

570 TL

Ç301

Suda benzen analizi (EPA 8015C)

150 TL

Ç336

Suda Tetrakloreten ve trikloreten analizi (ISO 15680)

250 TL

Ç176

Suda Trihalometan (THM) analizi (ISO 15680)

400 TL

Ç338

Uçucu organik bileşik analizleri (VOC) (Su örneklerinde ISO 15680)

900 TL

POLİKLORLU BİFENİLLERİN (PCB), PESTİSİTLERİN VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN (PCT) ANALİZLERİ

Numune şekli ve ambalaj: Katı numuneler 100 gr,  sıvı numuneler 250 ml  cam kap içinde

Ç155

PCB (Atıkyağlarda Poliklorlu Bifeniller) analizi * (EN 12766)

970 TL

Ç304

PCB analizi ( Atık, Toprak ve katılarda – ISO 10382 metodu)  

970 TL

Ç344

Su örneklerinde pestisit analizi (organoklorlular EPA 3535A, EPA 8270D)

970 TL

Ç345

Katı örneklerinde pestisit analizi (organoklorlular EPA 3535A, EPA 8270D)

970 TL

Ç352

Su örneklerinde pestisit taraması (150 pestisit) (LC-MS/MS & GC-MS/MS laboratuvar içi metot)

1.200 TL

Ç353

Katı örneklerde pestisit taraması (150 pestisit) (LC-MS/MS & GC-MS/MS laboratuvar içi metot)

1.300 TL

DİOKSİN/FURAN VE DİOKSİN-BENZERİ PCB'LERİN ANALİZLERİ

Ç119

Sabit kaynaklarda Dioksin /Furan analizi * (TS EN 1948-3-2006 GC-HRMS Metodu) / Kaynak Başına (3 numune +1 Şahit)

5.150 TL

Ç308

Atık, Toprak, Çamur, Su ve Gıda örneklerinde Dioksin /Furan analizi

(EPA 1613 1994-10 GC-HRMS metodu) 

1.500 TL

Ç362

Dioksin benzeri PCBlerin analizi (gıda, toprak, çamur ve baca örneklerinde/GC-HRMS metodu)

1.500 TL

Ç359

LC-MSMS/GC-MSMS ile mikrokirletici, ilaç aktif madde ve endokrin bozucuların

 analizleri (Laboratuvar içi metot)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç360

Farklı mikrokirleticilerin analizleri

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç361

Farklı mikrokirleticilerin analizleri için yeni metot geliştirilmesi

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç365

Su çerçeve direktifi kapsamında adı geçen tüm kirleticilerin analizi

(45 kirletici ve alt grupları dahil)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç366

Mikrokirletici (PAH, PCB, VOC, PCDD/F, pestisit vb.) analizleri için örnek hazırlama ve cihaz ile uygulama (GC-MS, HPLC, GC-MSMS, LC-MSMS vb.) eğitimi

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

GEMİ KAZALARI VEYA GEMİLERİN SİNTİNESİNİ BOŞALTMASI SONUCU OLUŞAN DENİZ KİRLİLİĞİNİN KAYNAĞINI BULMAK ÜZERE YAPILAN PARMAK İZİ ANALİZİ İÇİN NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ

 • Test edilmesi istenen numuneler, en az üç farklı yerden (denizin kirletilmiş bölgesinden alınan kirli deniz suyu numunesi, kirlenen bölgenin çok uzağından (en az 1 deniz mili uzağından) alınan temiz deniz suyu numunesi ve denizi kirlettiği düşünülen her bir geminin sintinesinden vb. bölgesinden alınmak üzere) olmak üzere örnekleme yapılmalıdır.
 • Deniz suyu numuneleri temiz cam şişe veya cam kavanozlara en az 1 litre olacak şekilde alınmalıdır. Mümkünse koyu renk (amber) cam şişe kullanılmalıdır. (Plastik malzeme kullanılmamalıdır). Numune kapları temiz (hiç kullanılmamış) olmalıdır.
 • Parmak izi analizi yapılacak numuneler herhangi bir aktarma kabı kullanılmaksızın kaynağından doğrudan alınmalıdır.
 • Numunelerin alındığı şişelerin ağzı kendi kapaklarıyla sıkıca kapanmalıdır.
 • Numune şişelerinin üzeri numuneyi açıklayacak bilgilerin olduğu bir etiketle etiketlendirilmelidir.
 • Başvurularda olay kısaca özetlenmeli ve numunenin alındığı yerler ve geminin ismi vb. bilgiler yer almalıdır.
 • Alınan numuneler en kısa zamanda ( koruyucu kimyasal eklenmemiş örnekler için maksimum 1 gündür) analizin yapılması istenen laboratuvara gönderilmelidir.(Laboratuvara gönderilen numunelerin bozulmasını önlemek için koruyucu kimyasal ilavesi yapılacaktır. Zamanında gönderilmeyen numunelerde bozulmalar görülmekle birlikte numunelerin sonucu ile ilgili yorum yapılamamaktadır)
 • Numuneler serin yerde ve karanlıkta saklanmalıdır.

     Yukarıdaki numune alma şartlarının sağlanmadığı durumlarda numuneler analiz edilmeyecektir.

 

 

 

BİYOLOJİK ANALİZLER

Ç122

Klorofil-a

200 TL

Ç123

Toksisite testi (Microtox yöntemi)

720 TL

FİZİKSEL ANALİZLER

Ç126

Sıcaklık

 45 TL

Ç127

Tuzluluk (prob ile)

45 TL

Ç128

İletkenlik (prob ile)

45 TL

Ç129

Toplam çözünmüş madde (prob ile askıda katı madde)

85 TL

Ç130

Askıda katı madde

 85 TL

KİMYASAL ANALİZLER

Ç131

pH

 45 TL

Ç132

Çözünmüş oksijen (prob yöntemi)

45 TL

Ç133

Suda Toplam Petrol Hidrokarbonları tayini (Florometrik)

     300 TL

Ç134

Sediman ve biotada Toplam Petrol Hidrokarbonları tayini (Florometrik)

 500 TL

Ç135

Suda PAH bileşikleri (HPLC metodu)

 850 TL

Ç136

Sediman ve biotada PAH bileşikleri (HPLC metodu)

 900 TL

Ç141

Orto-fosfat

 85 TL

Ç142

Toplam Fosfor

 175 TL

Ç143

Silikat

 85 TL

Ç144

Sedimanda (karbon, hidrojen, azot)

 220 TL

Ç167

Çözünmüş oksijen (Winkler yöntemi ile)

 100 TL

Ç168

Parmak izi analizi

 880 TL

Ç327

Nitrat+Nitrit Azotu*

 85 TL

Ç328

Oto analizör tekniğiyle Amonyum Azotu

 165 TL

Ç329

Toplam organik karbon (TOC)

 105 TL

Ç330

Parmak izi analizi (Gaz Kromotografik metot (GC) ,Sıvı Kromotografik metot (HPLC), IR Spektrofotometrik metodu)

3.000 TL

Ç346

Toplam azot

240 TL

Ç372

Tane boyu

100 TL

Ç373

Sediman örnekleme

500 TL

Ç374

Dip Taraması Çevresel Yönetim Planı

13.000 TL

Ç391

2009-2014 Yılları için Karadeniz’in Çevresel Korunumu ve İyileştirmesi için 2009 Stratejik Eylem Planın’nın Uygulanması Raporu (SAPIR)

8.200 TL

Ç392

Türkiye için Ulusal Sınır Bütçesinin Güncellenmesi için Ulusal Danışmanlık

32.800 TL

 

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ’ ni almıştır.                      

NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ

 • Su ve atıksu numuneleri en az 1litre, en fazla 10 litre olarak temiz (kullanılmamış) plastik bidon, cam kavanoza alınmalıdır.
 • Mümkün ise, kabın ağzı kapak ile numune arasında hava kalmayacak şekilde kapatılmalıdır. Ulaşım sırasında çalkalanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Yağ ve gres analizi yapılacak numuneler,1litrelik cam kavanoz ile, herhangi bir aktarma kabı kullanılmaksızın kaynağından doğrudan alınmalıdır.
 • Arıtma çamuru ve toprak numuneleri 1kg temiz plastik torba, ağzı geniş plastik bidon veya cam kavanoza alınmalıdır.
 • Arıtma çamuru numuneleri filtre presten geçirilmiş kek kıvamında olmalıdır.
 • Bakteriyolojik analizler toplam koliform ve fekal koliform analizi için numune alma noktası (musluk, boru ucu) alkol ile steril  hale getirilmelidir. Numuneler, steril kaba, kabın altından tutularak, su 10-15 dakika akıtıldıktan sonra direkt olarak alınmalıdır ve 6 saat içerisinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
 • Atık yağ numuneleri bulundukları kabın içinden en az 5 değişik noktadan (farklı derinlik) kompozit olarak cam veya plastik kaba en az 500 ml olacak şekilde alınmalıdır.
 • Steril kaba alınmadan gönderilen bakteriyolojik analiz numuneleri kabul edilmez.
 • İçme suyu ambalajları hariç, daha önce başka bir amaçla kullanılmış yıpranmış ambalajlara, gıda ambalajlarına, meşrubat şişelerine alınmış temiz su ve atıksu numuneleri kabul edilmez.

Numune Alma: Yetkili kuruluşlardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirdiği kuruluşlardan) deşarj izni almak üzere yapılan analizlerde numunelerin yönetmelik gereği Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü personeli veya Çevre İl Müdürlüğü elemanları tarafından alınması gerekmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda Su ve Atıksu Laboratuvarı sorumluları ile irtibata geçerek alınacak numunenin özelliğine göre numune alma esasları hakkında bilgi alınması gerekmektedir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği (AYY) EK-3 analizlerine yönelik yapılacak başvurularda web sayfamızda yer alan “TÜBİTAM MAM Başvuru Dilekçesi” ile birlikte “Atık Yönetimi Yönetmeliği (AYY) EK-3 Analizleri Başvurusu İçin Numune Bilgi Formu” nun da doldurulup tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

BİLGİ İÇİN

e-posta: cevre.analiz@tubitak.gov.tr 

Tel: (0262) - 677 21 91

 

NUMUNE ALINMASI  

Ç1

Anlık numune*

 200 TL

Ç2

İki saatlik numune*

255 TL

Ç3

Yirmi dört saatlik numune

350 TL

NUMUNE HAZIRLAMA

Ç4

Ekstraksiyon * (TS EN 12457 - 4) (Katı atık numunelerinde eluate hazırlama)

340 TL

Ç5

Metal numuneleri için ön işlem (numune başına) (Yaş yakma yöntemi)

140 TL

Ç6

Katı numuneler için kırma, öğütme, eleme (numune başına)

50 TL

Ç7

Metal numuneleri için ön işlem * (Mikrodalga fırın parçalama) (SM- 3030)

140 TL

FİZİKSEL ANALİZLER

Ç8

İletkenlik* (2510 B)

45 TL

Ç9

Bulanıklık* (Nefelometrik Metod) (SM 2130 B)

45 TL

Ç10

Koku, tat, tortu

35 TL

Ç170

Kızdırma Kaybı* (Arıtma çamurunda) (TS EN 12879)                                                                                

85 TL

Ç12

Toplam katı * (SM- 2540 B)

85 TL

Ç13

Askıda katı madde* (SM 2540 D Gravimetrik)

85 TL

Ç14

Uçucu askıda katı madde (SM- 2540 B Gravimetrik)

85 TL

Ç15

Çözünmüş madde * (SM- 2540 C Gravimetrik)

85 TL

Ç16

Çökebilen madde (SM- 2540 F Hacimsel)

40 TL

Ç390

Katı örneklerde Nem / Kuru madde (%) TS 9546 EN 12880

85 TL

KİMYASAL ANALİZLER

Ç17

pH* (SM 4500- H+ B elektrometrik)

45 TL

Ç18

Çözünmüş oksijen (SM- 4500- O H Optik Prob Metodu)

45 TL

Ç19

Renk* (SM-2120 C Spektrofotometrik)

105 TL

Ç20

Alkalinite (SM-2320 B Titrasyon)

103 TL

Ç22

Toplam sertlik (SM- 2340 C EDTA Titrimetrik)

50 TL

Ç23

Serbest klor (SM- 4500-Cl2 B İyodometrik)

103 TL

Ç25

Sülfür* (SM- 4500-S= F İyodometrik)

103 TL

Ç27

Sülfit* (SM- 4500 SO3= B İyodometrik)

103 TL

Ç28

Toplam kjeldahl azotu * (SM 4500- NorgB)

192 TL

Ç28-1

Toplam Organik Azot * (SM-4500- NorgB+4500 NH3 B,C)

255 TL

Ç29

Amonyum azotu* (SM 4500 NH3 B, C distilasyon+ titrimetrik)          

192 TL

Ç32

Toplam azot (SM-4500- Norg. B+SM-4110 B İyon Krom)

255 TL

Ç33

Toplam fosfor * (kalay klorür metodu ile) (SM 4500 P B, 4500 P, D- NorgB )

115 TL

Ç34

Toplam siyanür * (kolorimetrik metod ile distilasyondan sonra)(SM 4500 – CN C)

180 TL

Ç35

Serbest siyanür * (kolorimetrik metod ile) (SM 4500 CN E)

115 TL

Ç36

Fenol * (direk fotometrik metod ile) (SM 553B, 5530 D)

230 TL

Ç37

Bor (SM- 4500 C Karmin)

115 TL

Ç38

Deterjan (SM- 5540 C Anyonik Yüzeyaktif Maddeler (MBAS))

190 TL

Ç39

Yağ ve gres (kısmi gravimetrik)*  ASTM D 7066 – 04)

250 TL

Ç41

Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5) (SM- 5210 B 5 Günlük)

160 TL

Ç42

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)* (SM  5220B açık refluks)

195 TL

Ç43

Kimyasal oksijen ihtiyacı (tuzlu suda)

200 TL

Ç44

Sodyum Absorbans Oranı* (4 element; Na, Ca,Mg, K EPA 6020 B)

350 TL

Ç45

Permanganat indeksi (TS 6288, EN ISO 8467)

85 TL

Ç46

Serbest karbondioksit (SM-4500 –CO2 D Alkaliniteden hes.)

103 TL

Ç47

Toplam karbondioksit (SM-4500 –CO2 D Alkaliniteden hes.)

103 TL

Ç343

Krom+6 (Cr+6 mg/l) (SM-3500-CrB.kolorimetrik)

103 TL

 

SUDA ALETLİ ANALİZLER

Ç50

Toplam organik karbon (TOK)* (SM 5310 B)

110 TL

Ç146

Katı numunede toplam organik karbon (TOK)* (TS EN 15936)

110 TL

Ç147

Toplam halojenler * (atıkyağda)   

365 TL

Ç171

Halojenler * (Cl-, Br-, F-; atıkyağda/parametre başına)

103 TL

Ç52

UV spektrofotometre ile hazır kit testleri

(parametre başına; S2-, SO42-, P, NO3-, B, Cr6+, Cl-, CN-, NO2-, KOI, F-, Fenol)

103 TL

Ç53

Metal Analizleri

-  ICP-MS* (EPA Method 6020 B)

-  ICP - OES (EN ISO 11885 )( Metal Analizleri (parametre başına) 

115 TL

Ç349

Metal Taraması (Kantitatif Analiz)

350 TL

Ç55

AFS (Atomik Floresans Spektrometri) ile Cıva* Tayini (TS EN ISO 17852)

Katı ve sıvılarda doğrudan civa analizi * (EPA 7473)  

120 TL

Ç57

İyon kromatografisi * (4110 B iyon kromatografi)

(parametre başına; SO42-, PO4, NO3-, Br, NO2-, Cl-, F,BrO3 )

103 TL

Ç58

Yağ-gres (FTIR spektrometresi) * (ASTM D 7066-04)

250 TL

Ç160

İyon selektif cihazı ile anyon analizi * (Orion) (Cl-, F- ) 

103 TL

Ç40

Hidrokarbonlar * (FTIR spektrometresi) (ASTM D 7066-04)

250 TL

Ç302

Katı örneklerde mineral yağ analizi (C10 – C40) * (EN 14039)

635 TL

Ç303

Sıvı örneklerde mineral yağ analizi (ISO 9377-2)

635 TL

Ç354

Toplam azot *  (SM 4500-P J Persülfat Metodu)

255 TL

Ç355

Toplam fosfor *  (SM 4500-P J Persülfat Metodu)

115 TL

Ç356

Amonyum azotu * (SM 4500-NH3 H Akış Enjeksiyon)

192 TL

Ç357

Nitrat/Nitrat azotu * (SM 4500-NO3- I Kadmiyum İndirgeme Akış Enjeksiyon Metodu)

103 TL

Ç358

Fosfat/Fosfat fosforu *  (SM 4500-P:G Akış Enjeksiyon) 

103 TL

Ç369

Serbest Siyanür Analizi * (ISO 14403-1 Akış Enjeksiyon)

115 TL

Ç370

Toplam Siyanür Analizi * (ISO 14403-1 Akış Enjeksiyon)

180 TL

BİYOLOJİK ANALİZLER

Ç61

Balık biyodeneyi

193 TL

 

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.